වෙසක් දන්සැල හා බුද්ධ පූජාව – 2016 (Vesak Dansala – 2016)

May 26 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansela Program Organized by SLQS Oman will be held on 26th May and you all can contribute by donations which can be collected by committee members.

Leave a Reply